top of page

Organizatorem promocji o nazwie „WZAJEMNE WSPARCIE” zwanej dalej „Promocją” jest Nowa Warzelnia sp. z o.o. właściciel marki Browar Końska Grzywa z siedzibą w Rębiechowie, ul. Tęczowa 4, 80-297, NIP 5892021154, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………, e-mail: nowa.warzelnia@gmail.com, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Czas trwania Promocji: od dnia 01.12.2020 r. do 30.04.2021. („Okres Obowiązywania”).

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na internetowej https://www.konska-grzywa.pl/

§2

WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

  1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia), który dokona zakupu Produktu i/lub Produktów według wskazanej na stronie https://www.konska-grzywa.pl/oferta-pod-drzwi.

  2. Promocja uwzględnia udział wybranych obiektów gastronomicznych z terenu województwa pomorskiego zwanych dalej „Partnerami”

  3. Lista lokali jest wyspecyfikowana i zamieszczona na stronie internetowej organizatora

  4. Program promocyjny zwany dalej „Promocją” dotyczy zakupu następujących produktów:

- kartonu piwa 20 butelek w cenie 135 zł

- karton piwa 10 butelek w cenie 75 zł

- zestaw upominkowy składający się z trzech piw w cenie 27 zł

- zestaw upominkowy składający się z dwóch piw i szklanki w cenie 24 zł

ZASADY PROMOCJI:

1. Uczestnik po zakupie produktów od Organizatora otrzymuje kupon rabatowy do wykorzystania jako bonifikaty przy zakupach u jednego z Partnerów lub na kolejne zakupy w browarze, według następującego przelicznika:

- zakup za minimum 135 zł – kupon o wartości 18 zł

- zakup za minimum 75 zł – kupon o wartości 9 zł

lub ich wielokrotność

2. Kupon rabatowy może być wykorzystany w terminie do 31.12.2021.

3. Zakup może być dokonany bezpośrednio w browarze lub z dostawą do domu

4. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

6. Dopuszczalne formy płatności to gotówka, karta płatniczą lub przedpłata na konto.

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2020 r.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania promocji.

bottom of page